Shizuka Na Ikaku

Base

Display Name

Shizuka Na Ikaku

Country

Sweden

Gundam vs Macross who wins?

Macross

Tank vs Plane who wins?

Plane